Przedszkole mieści się w zbudowanym specjalnie do tego celu wolnostojącym budynku typu „szwedzkiego”. Jest otoczone bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w nowoczesne drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw oraz 4 piaskownice.

      Placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i pomoce dydaktyczne. Posiadamy 125 miejsc w pięciu oddziałach.

     Przedszkole należy do Dolnośląskiej sieci placówek promujących ekorozwój, jest przyjazne, otwarte na potrzeby dzieci, uwzględniające rozwój aktywności twórczej dziecka oraz zagadnienia związane z bezpiecznym, zdrowym trybem życia. Posiadamy opracowane procedury pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieckiem zdolnym oraz wymagającym pracy korekcyjno-kompensacyjnej, wyrównywania deficytów rozwojowych). Systematycznie (1-2 razy w miesiącu) organizowane są Koncerty Muzyczne, przedstawienia teatralne, wyjścia do Teatru Lalek, do filharmonii, wycieczki do muzeów, lekcje muzealne, spotkania z autorami i twórcami. Organizujemy też wycieczki po Wrocławiu i w okolice Wrocławia.

     W przedszkolu utworzona została „Galeria Różanka” z myślą także o rodzicach dzieci. Prezentowane są tam prace profesjonalistów: plastyczne, fotografia artystyczna, zbiory filokartystów. Odbywają się wernisaże wystaw.

Przedszkole posiada ciekawą ofertę zajęć dodatkowych.

Płatne z budżetu placówki:

  • gimnastyka korekcyjna
  • terapia logopedyczna
  • religia
  • język angielski
  • zajęcia muzyczno-ruchowe
  • nauka gry w szachy

     Przedszkole posiada od roku 2000 swoją nazwę „Różanka”, własne logo, folder. Wydajemy okolicznościową gazetkę „Okienko”, redagowaną w całości przez zespół nauczycieli przedszkola i bezpłatnie rozdawaną rodzicom dzieci.

     Placówka promuje swoją działalność w środowisku lokalnym i szerszym. Stale współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami (m.in. Przedszkole nr 149, SP 50, Gimnazjum 27, Żłobek nr 12, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5, Parafia MB Bolesnej, wrocławskie ZOO, Muzeum Narodowe, CK Agora, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”, Rada Osiedla Karłowice – Różanka).

     NASZA MISJA

     Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, aby umożliwić im wyrównany start w szkole. Zapewniamy bezpieczny pobyt, w życzliwej atmosferze akceptacji i zrozumienia z nastawieniem na zaspokajanie potrzeb małego dziecka. Chcemy wspierać rodzinę w działaniach wychowawczych i dydaktycznych, a w szczególności uwrażliwić na piękno przyrody i potrzebę ochrony środowiska. W swoich działaniach kierujemy się dobrem dziecka, preferujemy zasadę szczęśliwego dzieciństwa.

      NASZA WIZJA

     Wychowanek naszego przedszkola chce „Aby Ziemia pozostała piękną”, rozumie potrzebę ochrony środowiska, zwierząt, roślin, kocha przyrodę, rozumie potrzebę zdrowego odżywiania, ma świadomość szkodliwości nikotyny.

     Przedszkole nr 126 przy ul. Jugosłowiańskiej 115 powstało 23 sierpnia 1980 r. Powołane zostało przez Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu w oparciu o wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania Wrocław Psie Pole z dniem 25 lutego 1980 r. Podstawą prawną powyższego aktu był artykuł 38, ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, oraz w oparciu o Uchwałę Rady Narodowej województwa wrocławskiego i Miasta Wrocławia z dnia 18 lutego 1976 r. Budowa nowego, dużego osiedla usytuowanego na Różance, determinowała konieczność wybudowania także nowego przedszkola. Budynek zaprojektowano wykorzystując szwedzki model przewidziany dla obiektów użytkowanych przez dzieci.

    Prace budowlano – wykończeniowe miały zakończyć się w sierpniu 1979 roku, niestety opóźniły się i pierwsze przedszkolaki przekroczyły próg przedszkola w marcu 1980 roku, a od września 1980 już działaliśmy „pełną parą”. Początkowo przedszkole miało jeszcze dwie filie w zaadaptowanych pomieszczeniach i siedem oddziałów dzieci. W latach dziewięćdziesiątych filie zostały zlikwidowane i funkcjonujemy tylko w macierzystym budynku.

    3 czerwca 2000 r. uroczyście obchodziliśmy rocznicę dwudziestolecia istnienia naszego przedszkola. W tym dniu na mocy Uchwały Zarządu Miasta Wrocławia otrzymaliśmy imię „Różanka”. Wydany został z tej szczególnej okazji specjalny, okolicznościowy numer gazetki przedszkolnej, zawierający między innymi trochę faktów historycznych o przedszkolu i osiedlu. Honorowym gościem tej uroczystości była pierwsza, wieloletnia dyrektorka przedszkola, która prowadziła tę placówkę do 1999 roku.

      Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i inni pracownicy.

     Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale – grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

       Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogę spożywać zawsze świeże posiłki. Konserwator zaś zawsze potrafi naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę.

      Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani pedagodzy (nauczyciele), spośród których 90% posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

    Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

        Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

      Ponadto kadra pedagogiczna naszego przedszkola podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych.

     Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami realizującymi podobne cele.

     Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.

     W roku 2000 powstał hymn naszego przedszkola i przedszkolaków, napisany przez jedną z nauczycielek oraz muzyka prowadzącego wówczas zajęcia muzyczno-rytmiczne.

     Prawykonanie utworu miało miejsce podczas uroczystości jubileuszu 20-lecia placówki i nadania imienia „Różanka” – 3 czerwca 2000 roku.

Przedszkole wśród róż

Jest takie miejsce wśród domów wysokich
miejsce najlepsze na świecie
Tu co dzień z radością,
z uśmiechem szerokim
przychodzą od lat małe dzieci.

Refren:

Różanka, Różanka to moje przedszkole
jest piękne, bo stoi wśród róż.
Z piosenką wesoło zatańczę dziś w kole,
gdzie indziej nie pójdę i już.

Wrocławskie osiedle „Różanka” się zwie
tu mamy powietrze zdrowe.
Wrocławskie osiedle
każdy to wie –
to nasze miejsce bajkowe.

Refren:

Różanka, Różanka to moje przedszkole
jest piękne, bo stoi wśród róż.
Z piosenką wesoło
zatańczę dziś w kole,
gdzie indziej nie pójdę i już.