„Większa mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach.”
Bernard Clairvaux

Nasze przedszkole jest placówką o profilu ekologicznym. Oznacza to, że w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych staramy się w szeroki sposób przybliżyć dzieciom, jak również najbliższemu środowisku społecznemu, tę tematykę.

CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU:
(opracowane na podstawie książki G. Kutyłowskiej „Ekologia w przedszkolu”.

 1. Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska.
 2. Wyposażenie w wiedzę dotycząca budowy i czynności życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze środowiskiem.
 3. Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.
 4. Uświadamianie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia.
 5. Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
 6. Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody.
 7. Wprowadzanie czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.
 8. Kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem.
 9. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.
 10. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

TREŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WG PROGRAMU

 1. Nabywanie wiedzy o świecie przyrody poprzez inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku, eksperymentowanie, badanie, oglądanie albumów i różnorodnych eksponatów przyrodniczych. Organizowanie celowych obserwacji, zabaw dydaktycznych, tematycznych i twórczych, umożliwiających dziecku poznanie świata roślin i zwierząt w różnych porach roku.
  • Gromadzenie różnych okazów przyrodniczych w kąciku przyrody.
  • Rozróżnianie i nazywanie różnych ekosystemów.
  • Znajomość znaczenia roślin dla człowieka.
  • Rozróżnianie i nazywanie części roślin.
  • Ukazywanie i wyjaśnianie roli zwierząt w życiu człowieka.
  • Dostrzeganie niszczącej siły przyrody.
  • Respektowanie sił natury.
 2. Organizowanie dzieciom obserwacji pogody i zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku poprzez zorganizowanie „laboratorium meteorologicznego”, notowanie spostrzeżeń, prowadzenie kalendarza pogody, oglądanie programów telewizyjnych, filmów dydaktycznych itp.
  • Znajomość czynników mających wpływ na pogodę i narzędzi do ich pomiaru.
  • Wiązanie określonych zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych z porą roku.
 3. Pomaganie dzieciom w poznawaniu przyrody nieożywionej poprzez inicjowanie samodzielnych zabaw i działań twórczych dzieci w „laboratorium badawczym” i kąciku przyrody, eksperymentowanie i wspólne obserwowanie z wykorzystaniem mikroskopów, lup, lusterek itp.
  • Znajomość czterech żywiołów przyrody.
  • Znajomość zasad krążenia wody w przyrodzie.
  • Omawianie znaczenia Słońca i Księżyca, wyjaśnianie następstw pór roku, dni i nocy na Ziemi.
 4. Kształtowanie zachowań proekologicznych w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym poprzez literaturę, film, zabawy badawcze i hodowlane.
  • Interesowanie się najbliższym środowiskiem przyrodniczym i szanowanie zieleńców, kwietników, drzew, opieka nad ptakami.
  • Zwracanie uwagi podczas spacerów na zanieczyszczenia środowiska odpadami. Wrzucanie śmieci do pojemników na to przeznaczonych.
  • Oszczędne gospodarowanie materiałami przyrodniczymi.
  • Znajomość przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
  • Dowiadywanie się o idei ruchu ekologicznego i działań ludzi dorosłych zmierzających do ochrony środowiska. Rozumienie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.
  • Organizowanie i branie czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne, np. wykonywanie prac plastycznych, plakatów, tworzenie wystawek ekologicznych, branie udziału w konkursach ekologicznych, włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”.

Dzieci i Rodziców zachęcamy do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Odzyskanie i ponowne wykorzystanie tych surowców, tzw. recykling, jest działaniem bardzo pożądanym ze względu na ochronę środowiska naturalnego. W Polsce blisko 98% odpadów komunalnych trafia na wysypiska.
W wyniku dużego nagromadzenia odpadów składowana masa oddziałuje negatywnie na środowisko:

 • Zanieczyszcza wody gruntowe i powierzchniowe;
 • Zanieczyszcza atmosferę oraz gleby i okoliczna szatę roślinną;
 • Niszczy walory estetyczne środowiska przez niekorzystne zmiany krajobrazu (hałdy, wysypiska).

Rozpocznijmy zatem w naszych gospodarstwach domowych zwracać większą uwagę na to, co i jak wrzucamy do śmieci.
Dzieci z naszego przedszkola już o tym wiedzą!

W ogrodzie przedszkolnym, tuż przy wejściu znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki w czterech kolorach do selektywnej zbiórki odpadów. Można po prostu przynieść do nas makulaturę, szkło bezbarwne i kolorowe, puszki aluminiowe i opakowania plastikowe, zużyte baterie.

 W naszym przedszkolu bardzo uroczyście obchodzimy nadejście każdej pory roku i z radością ją witamy.

     23.09 Powitanie Jesieni – zbieramy piękne kolorowe liście, kasztany i żołędzie, a później robimy ludziki i zwierzęta,

     22.12 Nadejście Zimy – Choć mróz troszkę szczypie w nos cieszymy się śniegiem i budujemy bałwana albo igloo.

     21.03 Powitanie Wiosny – maszerujemy radośnie z kwiatami i instrumentami perkusyjnymi wokół przedszkola i koniecznie musimy ukryć gdzieś Marzannę.

     21.06 Witamy Lato – bardzo radośnie, bo już niedługo wakacje.

Staramy się nie przegapić ekologicznych Świąt i innych ważnych terminów.

     W połowie września razem ze wszystkimi Sprzątamy Świat.

     22 marcaDzień Wody

     1 kwietniaDzień ptaków

     22 kwietniaŚwiatowy Dzień Ziemi” i z tej okazji na przykład sadzimy drzewko w naszym ogrodzie przedszkolnym.

     15 majaDzień Polskiej Niezapominajki

     31 majaDzień Bociana” – wszyscy bardzo lubimy bociany, więc wypatrujemy z niecierpliwością czy pojawią się nad naszym osiedlem.

     1 czerwcaDzień Lasu i Zadrzewień

     5 czerwcaDzień Ochrony Środowiska„- przypominamy sobie wszystkie ważne informacje, które przez cały rok szkolny zaistniały w naszych działaniach. Jeszcze raz mówimy jak ważna jest segregacja śmieci.